Концепція бренду «Україна»

Бренд «Україна» має бути простим і зрозумілим. Його філософія повинна давати відповідь на питання, що таке Україна як держава і що таке Україна як суспільство. Одним словом цю філософію можна означити як ВІДКРИТІСТЬ.


Коротке пояснення поняття ВІДКРИТОСТІ як ключового для бренду «Україна»

Український народ і Українська Держава як суб’єкт міжнародних відносин керуються певною особливою, властивою тільки їм, системою ідей та цінностей, що відображають фундаментальні підвалини життя. Ці ідеї та цінності ґрунтуються на досвіді попередніх поколінь, відображають реалії сьогодення і визначають прагнення на майбутнє. В їх основі лежить найбільш притаманна українцям риса — відкритість.

Саме відкритість є запорукою ефективної комунікації та взаємодії України зі світом. Саме відкритість забезпечує зворотний зв’язок і надходження в Україну інформації, ресурсів, капіталу, визначає її внутрішню політику і зовнішні контакти. Відкритість уособлює бажання, а головне — вміння поділитися власним досвідом, готовність до співпраці у вирішенні наріжних проблем сучасності.

Своєю відкритістю Україна заявляє про себе світові як про привабливий і перспективний туристичний напрямок. Завдяки відкритості, гостинності і толерантності Україна позиціонує себе як активного учасника глобального соціокультурного процесу. Україна відкривається світові, а світ відкривається Україні. Поняття відкритості дозволяє отримати відповідь на питання, хто такі українці, якою є Україна і, таким чином, розкриває суть бренду «Україна».Ключові повідомлення брендингової стратегії

На основі проведеного дослідження були сформульовані текстові елементи бренду, які лягли в основу ключових повідомлень брендингової стратегії.

1. Цінності — традиція, спадкоємність, родина — були, є і залишатимуться тим, з чого формується національний світогляд і пріоритети. Вони є підвалинами суспільного устрою, котрі народжувалися разом з народом і супроводжували його упродовж усієї історії. Цінності пройшли випробування часом, вони об’єднували, сприяли духовному становленню нації, а згодом — формуванню державності, і упродовж багатьох століть були і залишаються незмінними. Відкритість України і українців значною мірою зумовлена її багатовіковою системою цінностей та морально-етичними засадами.

2. Різносторонній потенціал нашої держави на сьогодні розкрито лише частково. Багатство покладів природних ресурсів, якими володіє Україна, здатне лягти в основу функціонування цілої низки галузей промисловості та народного господарства. Україна має велику територію, високий рівень розвитку продуктивних сил, вигідне економіко-географічне розташування, унікальність мінеральних, земельних, а також природних, ландшафтних, рекреаційних ресурсів. Такі переваги в сукупності мають стати для українців одним із головних стимулів до розкриття свого потенціалу, поштовхом для розвитку економіки кожної області, регіону, країни в цілому, а також для гідної презентації України у світовому просторі.

Україна відкрита для нових, цікавих, різнопланових проектів і має сприятливі умови для соціально-економічного, науково-технічного та культурного розвитку. На сучасному етапі розвитку світового господарства та глобалізаційних процесів інтеграція України у світове середовище зі збереженням її національних пріоритетів, унікальності та культурної самобутності є головним завданням та запорукою розквіту. Відкритість українців лежить в основі їхнього величезного потенціалу для подальшого розвитку своєї країни.

3. Швидкий темп сучасного життя диктує українцям свої правила, але й українці готові до модернізації власного життя і життя своєї країни. Саме прагнення до саморозвитку лежить в основі здатності конкурувати, оперативно реагувати на стрімкий розвиток новітніх технологій та адекватно відповідати на виклики і можливості глобалізації. Сьогодні Україна, як ніколи раніше, готова до швидких і динамічних перетворень в усіх сферах суспільно-політичного життя. Відкритість і готовність сприймати та використовувати світовий досвід, відстоюючи у чесній конкуренції національні інтереси, може стати головним чинником успішного втілення реформ. Відкритість — це спілкування зі світом в інтерактивному режимі, це дихання в унісон з рештою світу. Відкритість — це не ностальгія за минулим і не мрії про гіпотетичне майбутнє; це життя тут і зараз, очі в очі з реальністю, які б виклики та випробування вона не несла.

4. Реалізація стратегії позиціонування Української Держави має на меті поступ в свідомості українців в напрямку ідентифікації себе як представників великої, самобутньої, сильної держави Україна і як представників європейської спільноти, а також прорив у свідомості іноземців, які мають відкрити для себе «іншу Україну». Наслідком цього процесу стане кардинальне поліпшення іміджу нашої країни. Змінюючись, відкриваючись і відкриваючи, Україна накопичує ще більший потенціал. На цьому шляху змін українці не самотні: світ готовий ділитися з ними досвідом, адже аналогічний шлях самоідентифікації і реформ проходили чимало країн.

Одним з найважливіших досягнень України у цьому контексті має стати нова перспектива входження України до Європейського Союзу. Потреба у світоглядних та структурних змінах набуває нового звучання також з огляду на роль господині фінальної частини європейської футбольної першості Євро-2012. Ця подія — унікальний шанс для об’єднання зусиль, для набуття впевненості, для розквіту національної гідності, для самоусвідомлення і самоствердження і, зрештою, для демонстрації відкритості, яку ми визначаємо як суть бренду «Україна».


Україна. Система цінностей та її графічна візуалізація

Українському народу завжди було властиве шанобливе ставлення до минулого. У нас, українців, споконвіку існує сформована система морально-етичних цінностей, які й визначають націю як окреме неповторне утворення. Ці цінності народжувалися разом з народом, формувалися та кристалізувалися у щоденній праці та запеклій боротьбі за свободу та незалежність. Вони передавалися від покоління до покоління у традиціях, звичаях, обрядах, системі вірувань, світогляді, мові, способі мислення. Ці ознаки сталі і водночас постійно еволюціонують. Сукупно вони визначають сучасне, самобутнє і виразне обличчя українського народу, його національне «ДНК».

Духовність, сім’я, земля, життя, традиція — базові цінності українського народу, його соціально значимі орієнтири, які і є одним із важливих факторів розуміння нашої історії. Наріжним каменем системи цінностей українців є ВІДКРИТІСТЬ — їхня найпритаманніша риса і, водночас, їхня найбільша цінність.
Досвід українців — це не лише культурна спадщина. Це, насамперед, успадкування кращих традицій духовності і набутків працелюбства та цілеспрямованості, що проявляється в характері вчинків наших людей, свідомому і підсвідомому. Українці — неповторні у своєму етнічному світогляді. Свою самобутність вони зуміли пронести, не розгубивши, крізь час, історію, війни. Ми, українці, володіємо великою силою духу і запасом моральної міцності.

Українська традиційна культура тісно пов’язана з природою та землею. Український народ має особливо шанобливе ставлення до своєї землі, яку він споконвіку обробляв, плекав, захищав, був і є її корінним жителем та господарем. Українці люблять свою природу, яку оспівують, з якої черпають сили і натхнення. Землю українці вважають своїм найбільшим багатством, бо саме вона з давніх-давен була на наших теренах основною годувальницею, запорукою благополуччя та способом буття українця.

Сім’я, родина — святі поняття для кожного українця. Для нас сім’я — це опора і захист, предмет неустанного піклування, базовий пріоритет і фактор стабільності. Споконвіку на нашій землі жили люди, вирощували хліб, виховували дітей, передаючи їм у спадок набутий матеріальний і духовний скарб. Українці завжди з великою відповідальністю підходили до виховання дітей, формуючи їхню індивідуальну свідомість. Натомість пошана до старшого покоління, повага до дітей та батьків, культ предків, глибока закоріненість багатьох поколінь в традицію завжди були основою монолітності та духовної єдності української громади. Усім відома гостинність українців тісно пов’язана з поняттям сім’ї: прийняти гостя в хаті — святий обов’язок. Відкритість українців — це готовність повсякчас відчинити двері свого дому для друзів та партнерів.

Життя — безцінний дар, який людина одержує при народженні. Українці вміють дорожити життям, бо за тисячолітню історію добре навчилися його цінувати. Тому сьогодні мир і свобода є тими здобутками, які українці ні на що не проміняють.

Вони цілеспрямовано працюють, розуміючи цінність кожного гідно прожитого дня — в труді, в самопізнанні, в прагненні творити красиве і достойне життя для себе та своїх нащадків.

Фундаментальні цінності українського народу та його багатовіковий історичний досвід знайшли відображення в типових національних рисах: виваженості у прийнятті рішень, толерантності міжлюдських і міжнаціональних взаємин, щирості, гостинності, щедрості, цілеспрямованості, працелюбності, господарності, заощадливості. Фундаментальні цінності також є вагомим фактором цементування суспільної єдності. Вони формують суспільні пріоритети, які визначатимуть стратегію розвитку країни на майбутнє. Культура — Мова — Народовладдя — Свобода — Повага — Держава — Безпека — Довіра — Нація — Майбутнє — головні домінанти образу України у світі. Саме вони допомагають державі бути самостійним і рівноправним членом співдружності народів, перебувати в епіцентрі світового життя і брати активну участь у міждержавному діалозі.