R

Концепція бренду «Україна»
Бренд «Україна» має бути простим і зрозумілим. Його філософія повинна давати відповідь на питання, що таке Україна як держава і що таке Україна як суспільство. Одним словом цю філософію можна означити як ВІДКРИТІСТЬ.

Коротке пояснення поняття ВІДКРИТОСТІ як ключового для бренду «Україна»

Український народ і Українська Держава як суб’єкт міжнародних відносин керуються певною особливою, властивою тільки їм, системою ідей та цінностей, що відображають фундаментальні підвалини життя. Ці ідеї та цінності ґрунтуються на досвіді попередніх поколінь, відображають реалії сьогодення і визначають прагнення на майбутнє. В їх основі лежить найбільш притаманна українцям риса — відкритість.

Саме відкритість є запорукою ефективної комунікації та взаємодії України зі світом. Саме відкритість забезпечує зворотний зв’язок і надходження в Україну інформації, ресурсів, капіталу, визначає її внутрішню політику і зовнішні контакти. Відкритість уособлює бажання, а головне — вміння поділитися власним досвідом, готовність до співпраці у вирішенні наріжних проблем сучасності.

Своєю відкритістю Україна заявляє про себе світові як про привабливий і перспективний туристичний напрямок. Завдяки відкритості, гостинності і толерантності Україна позиціонує себе як активного учасника глобального соціокультурного процесу. Україна відкривається світові, а світ відкривається Україні. Поняття відкритості дозволяє отримати відповідь на питання, хто такі українці, якою є Україна і, таким чином, розкриває суть бренду «Україна».

Ключові повідомлення брендингової стратегії
На основі проведеного дослідження були сформульовані текстові елементи бренду, які лягли в основу ключових повідомлень брендингової стратегії.

  1. Цінності — традиція, спадкоємність, родина — були, є і залишатимуться тим, з чого формується національний світогляд і пріоритети. Вони є підвалинами суспільного устрою, котрі народжувалися разом з народом і супроводжували його упродовж усієї історії. Цінності пройшли випробування часом, вони об’єднували, сприяли духовному становленню нації, а згодом — формуванню державності, і упродовж багатьох століть були і залишаються незмінними. Відкритість України і українців значною мірою зумовлена її багатовіковою системою цінностей та морально-етичними засадами.
  2. Різносторонній потенціал нашої держави на сьогодні розкрито лише частково. Багатство покладів природних ресурсів, якими володіє Україна, здатне лягти в основу функціонування цілої низки галузей промисловості та народного господарства. Україна має велику територію, високий рівень розвитку продуктивних сил, вигідне економіко-географічне розташування, унікальність мінеральних, земельних, а також природних, ландшафтних, рекреаційних ресурсів. Такі переваги в сукупності мають стати для українців одним із головних стимулів до розкриття свого потенціалу, поштовхом для розвитку економіки кожної області, регіону, країни в цілому, а також для гідної презентації України у світовому просторі.

Україна відкрита для нових, цікавих, різнопланових проектів і має сприятливі умови для соціально-економічного, науково-технічного та культурного розвитку. На сучасному етапі розвитку світового господарства та глобалізаційних процесів інтеграція України у світове середовище зі збереженням її національних пріоритетів, унікальності та культурної самобутності є головним завданням та запорукою розквіту. Відкритість українців лежить в основі їхнього величезного потенціалу для подальшого розвитку своєї країни.

  1. Швидкий темп сучасного життя диктує українцям свої правила, але й українці готові до модернізації власного життя і життя своєї країни. Саме прагнення до саморозвитку лежить в основі здатності конкурувати, оперативно реагувати на стрімкий розвиток новітніх технологій та адекватно відповідати на виклики і можливості глобалізації. Сьогодні Україна, як ніколи раніше, готова до швидких і динамічних перетворень в усіх сферах суспільно-політичного життя. Відкритість і готовність сприймати та використовувати світовий досвід, відстоюючи у чесній конкуренції національні інтереси, може стати головним чинником успішного втілення реформ. Відкритість — це спілкування зі світом в інтерактивному режимі, це дихання в унісон з рештою світу. Відкритість — це не ностальгія за минулим і не мрії про гіпотетичне майбутнє; це життя тут і зараз, очі в очі з реальністю, які б виклики та випробування вона не несла.
  2. Реалізація стратегії позиціонування Української Держави має на меті поступ в свідомості українців в напрямку ідентифікації себе як представників великої, самобутньої, сильної держави Україна і як представників європейської спільноти, а також прорив у свідомості іноземців, які мають відкрити для себе «іншу Україну». Наслідком цього процесу стане кардинальне поліпшення іміджу нашої країни. Змінюючись, відкриваючись і відкриваючи, Україна накопичує ще більший потенціал. На цьому шляху змін українці не самотні: світ готовий ділитися з ними досвідом, адже аналогічний шлях самоідентифікації і реформ проходили чимало країн.

Одним з найважливіших досягнень України у цьому контексті має стати нова перспектива входження України до Європейського Союзу. Потреба у світоглядних та структурних змінах набуває нового звучання також з огляду на роль господині фінальної частини європейської футбольної першості Євро-2012. Ця подія — унікальний шанс для об’єднання зусиль, для набуття впевненості, для розквіту національної гідності, для самоусвідомлення і самоствердження і, зрештою, для демонстрації відкритості, яку ми визначаємо як суть бренду «Україна».

Україна. Система цінностей та її графічна візуалізація
Українському народу завжди було властиве шанобливе ставлення до минулого. У нас, українців, споконвіку існує сформована система морально-етичних цінностей, які й визначають націю як окреме неповторне утворення. Ці цінності народжувалися разом з народом, формувалися та кристалізувалися у щоденній праці та запеклій боротьбі за свободу та незалежність. Вони передавалися від покоління до покоління у традиціях, звичаях, обрядах, системі вірувань, світогляді, мові, способі мислення. Ці ознаки сталі і водночас постійно еволюціонують. Сукупно вони визначають сучасне, самобутнє і виразне обличчя українського народу, його національне «ДНК».

Духовність, сім’я, земля, життя, традиція — базові цінності українського народу, його соціально значимі орієнтири, які і є одним із важливих факторів розуміння нашої історії. Наріжним каменем системи цінностей українців є ВІДКРИТІСТЬ — їхня найпритаманніша риса і, водночас, їхня найбільша цінність.

Досвід українців — це не лише культурна спадщина. Це, насамперед, успадкування кращих традицій духовності і набутків працелюбства та цілеспрямованості, що проявляється в характері вчинків наших людей, свідомому і підсвідомому. Українці — неповторні у своєму етнічному світогляді. Свою самобутність вони зуміли пронести, не розгубивши, крізь час, історію, війни. Ми, українці, володіємо великою силою духу і запасом моральної міцності.

Українська традиційна культура тісно пов’язана з природою та землею. Український народ має особливо шанобливе ставлення до своєї землі, яку він споконвіку обробляв, плекав, захищав, був і є її корінним жителем та господарем. Українці люблять свою природу, яку оспівують, з якої черпають сили і натхнення. Землю українці вважають своїм найбільшим багатством, бо саме вона з давніх-давен була на наших теренах основною годувальницею, запорукою благополуччя та способом буття українця.

Сім’я, родина — святі поняття для кожного українця. Для нас сім’я — це опора і захист, предмет неустанного піклування, базовий пріоритет і фактор стабільності. Споконвіку на нашій землі жили люди, вирощували хліб, виховували дітей, передаючи їм у спадок набутий матеріальний і духовний скарб. Українці завжди з великою відповідальністю підходили до виховання дітей, формуючи їхню індивідуальну свідомість. Натомість пошана до старшого покоління, повага до дітей та батьків, культ предків, глибока закоріненість багатьох поколінь в традицію завжди були основою монолітності та духовної єдності української громади. Усім відома гостинність українців тісно пов’язана з поняттям сім’ї: прийняти гостя в хаті — святий обов’язок. Відкритість українців — це готовність повсякчас відчинити двері свого дому для друзів та партнерів.

Життя — безцінний дар, який людина одержує при народженні. Українці вміють дорожити життям, бо за тисячолітню історію добре навчилися його цінувати. Тому сьогодні мир і свобода є тими здобутками, які українці ні на що не проміняють.

Вони цілеспрямовано працюють, розуміючи цінність кожного гідно прожитого дня — в труді, в самопізнанні, в прагненні творити красиве і достойне життя для себе та своїх нащадків.

The concept of the brand “Ukraine” the brand “Ukraine” should be simple and clear. His philosophy should answer the question of what Ukraine is as a state and what Ukraine is as a society. In a word, this philosophy can be defined as openness.
Brief explanation of the concept of openness as a key one for the Ukraine brand
The Ukrainian people and the Ukrainian state as a subject of international relations are guided by a certain special system of ideas and values peculiar only to them, reflecting the fundamental foundations of life. These ideas and values are based on the experience of previous generations, reflect the realities of the present and determine the desire for the future. They are based on the most inherent feature of Ukrainians — openness.
It is openness that is the key to effective communication and interaction between Ukraine and the world. It is openness that provides feedback and the flow of information, resources, and capital to Ukraine, and determines its internal policy and external contacts. Openness represents the desire, and most importantly — the ability to share your own experience, willingness to cooperate in solving the cornerstones of our time.
By its openness, Ukraine declares itself to the world as an attractive and promising tourist destination. Thanks to its openness, hospitality and tolerance, Ukraine positions itself as an active participant in the global socio-cultural process. Ukraine opens up to the world, and the world opens up to Ukraine. The concept of openness allows you to get an answer to the question of who Ukrainians are, what Ukraine is like and, thus, reveals the essence of the brand “Ukraine”.
Key messages of the branding strategy based on the conducted research, the text elements of the brand were formulated, which formed the basis of the key messages of the branding strategy.
1 values — tradition, continuity, family-were, are and will remain what form the National worldview and priorities. They are the foundations of the social structure that were born together with the people and accompanied them throughout history. Values have passed the test of time, they united, contributed to the spiritual formation of the nation, and later — the formation of statehood, and for many centuries have been and remain unchanged. The openness of Ukraine and Ukrainians is largely due to its centuries-old system of values and moral and ethical principles.
2 The versatile potential of our state is only partially revealed today. The richness of natural resource deposits that Ukraine has can form the basis for the functioning of a number of industries and the national economy. Ukraine has a large territory, a high level of development of productive forces, a favorable economic and geographical location, the uniqueness of mineral, land, as well as natural, landscape, and recreational resources. Such advantages together should become one of the main incentives for Ukrainians to unlock their potential, an impetus for the development of the economy of each region, region, country as a whole, as well as for a worthy presentation of Ukraine in the world space.
Ukraine is open to new, interesting, diverse projects and has favorable conditions for socio-economic, scientific, technical and cultural development. At the present stage of development of the world economy and globalization processes, the integration of Ukraine into the world environment while preserving its national priorities, uniqueness and cultural identity is the main task and key to prosperity. The openness of Ukrainians is at the heart of their huge potential for further development of their country.
3 the fast pace of modern life dictates its own rules for Ukrainians, but Ukrainians are also ready to modernize their own lives and the life of their country. It is the desire for self-development that underlies the ability to compete, respond quickly to the rapid development of the latest technologies and adequately respond to the challenges and opportunities of globalization. Today, Ukraine, more than ever before, is ready for rapid and dynamic transformations in all spheres of socio-political life. Openness and willingness to accept and use world experience, defending national interests in fair competition, can become the main factor in the successful implementation of reforms. Openness means communicating with the world interactively, breathing in unison with the rest of the world. Openness is not nostalgia for the past or dreams of a hypothetical future; it is living in the here and now, face to face with reality, no matter what challenges and challenges it may bring.
4 the implementation of the positioning strategy of the Ukrainian state is aimed at advancing in the minds of Ukrainians in the direction of identifying themselves as representatives of a large, original, strong state of Ukraine and as representatives of the European community, as well as a breakthrough in the minds of foreigners who should discover “another Ukraine”. The result of this process will be a radical improvement in the image of our country. By changing, opening up and opening up, Ukraine is accumulating even more potential. Ukrainians are not alone in this path of change: the world is ready to share its experience with them, because many countries have passed a similar path of self-identification and reforms.
One of the most important achievements of Ukraine in this context should be the new prospect of Ukraine’s entry into the European Union. This event is a unique chance to join forces, gain confidence, flourish national dignity, self-awareness and self-affirmation and, finally, to demonstrate the openness that we define as the essence of the brand “Ukraine”.
Ukraine. The system of values and its graphic visualization the Ukrainian people have always had a respectful attitude to the past. We, Ukrainians, have always had a well-formed system of moral and ethical values that define the nation as a separate unique entity. These values were born together with the people, formed and crystallized in the daily work and fierce struggle for freedom and independence. They were passed down from generation to generation in traditions, customs, rituals, belief system, worldview, language, and way of thinking. These traits have become and are constantly evolving at the same time. Together, they define the modern, original and expressive face of the Ukrainian people, their national “DNA”.
Spirituality, family, land, life, tradition are the basic values of the Ukrainian people, their socially significant landmarks, which are one of the important factors in understanding our history. The cornerstone of the value system of Ukrainians is openness — their most inherent feature and, at the same time, their greatest value.
The experience of Ukrainians is not only a cultural heritage. This is, first of all, the inheritance of the best traditions of spirituality and the achievements of hard work and purposefulness, which is manifested in the nature of our people’s actions, conscious and subconscious. Ukrainians are unique in their ethnic worldview. They managed to carry their identity through time, history, and wars without losing it. We, Ukrainians, have great strength of mind and a margin of moral strength.
Ukrainian traditional culture is closely connected with nature and the land. The Ukrainian people have a particularly respectful attitude to their land, which they have cultivated, cherished, protected from time immemorial, was and is its indigenous resident and owner. Ukrainians love their nature, which they sing about, from which they draw strength and inspiration. Ukrainians consider the land to be their greatest wealth, because it has long been the main breadwinner in our open spaces, the key to the well-being and way of life of Ukrainians.
Family — Family-sacred concepts for every Ukrainian. For us, the family is a support and protection, a subject of constant care, a basic priority and a factor of stability. From time immemorial, people lived on our land, grew bread, raised children, passing on to them the acquired material and spiritual treasure. Ukrainians have always taken a very responsible approach to raising children, forming their individual consciousness. But respect for the older generation, respect for children and parents, the cult of ancestors, and the deep rootedness of many generations in the tradition have always been the basis for the solidity and spiritual unity of the Ukrainian community. The well — known hospitality of Ukrainians is closely connected with the concept of family: it is a sacred duty to receive a guest in the House. The openness of Ukrainians is a willingness to constantly open the doors of their homes to friends and partners.
Life is a priceless gift that a person receives at birth. Ukrainians know how to value life, because over a thousand-year history they have learned to appreciate it well. Therefore, today peace and freedom are achievements that Ukrainians will not exchange for anything.
They work purposefully, understanding the value of every decent day lived — in work, in self-knowledge, in the desire to create a beautiful and decent life for themselves and their descendants.
The fundamental values of the Ukrainian people and their centuries-old historical experience are reflected in typical national features: balanced decision-making, tolerance of interpersonal and interethnic relations, sincerity, hospitality, generosity, purposefulness, hard work, Economy, Economy. Fundamental values are also a significant factor in cementing social unity. They form social priorities that will determine the country’s development strategy for the future. Culture-language — democracy — freedom — respect — State — Security — Trust — nation — future-the main dominants of the image of Ukraine in the world. They help the state to be an independent and equal member of the Commonwealth of peoples, to be at the epicenter of World life and to actively participate in interstate dialogue.